Programma voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden -Ingang, duur en beëindiging door middel van opzegging van de Overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat men zich heeft opgeven voor deelname aan het SURINAM AIRWAYS LOYAL WINGS PROGRAM (SALWP) door het registeren via de website www.flyslm.com en het registratieformulier volledig in te vullen.
  2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. SURINAM AIRWAYS zal zich naar redelijkheid inspannen de deelnemers voorafgaand in kennis te stellen van eventuele beëindiging van het Programma
  3. Elke partij mag de contractuele overeenkomst ten allen tijde schriftelijk opzeggen. De Algemene Voorwaarden zullen ook na de beëindiging van het contract van toepassing blijven. 
   1. SURINAM AIRWAYS behoudt zich het recht het SALWP op elk willekeurig tijdstip te beëindigen. Zulks een beëindiging zal geen invloed hebben op vliegtickets verkregen vóór de beëindiging van het programma. De wings zullen (zes maanden) na het versturen van de opzegging door SURINAM AIRWAYS komen te vervallen.
   2. De deelnemer kan ook op elk willekeurig tijdstip de overeenkomst beëindigen. SURINAM AIRWAYS zal bij ontvangst hiervan de deelname aan het Programma beëindigen.
   3. Tegoeden kunnen bij beëindiging van deelname aan het SALWP NIET te gelde worden gemaakt. 
   4. SURINAM AIRWAYS behoudt zich het recht voor om, op elk willekeurig tijdstip, controle uit te oefenen op accounts met betrekking tot SALWP. Indien de controle enige ongeregeldheid of overtreding vertoont, kan de deelnemer zonder melding vooraf van verdere deelname aan het SALWP worden uitgesloten of kan de verwerking van vrije vliegtickets, upgrading, extra bagage of enig ander voordeel worden uitgesteld totdat de ongeregeldheden of overtredingen zijn gecontroleerd. 
   5. Deelnemers kunnen gediskwalificeerd worden van deelname aan het SALWP indien zij:
    • Nalaten zich te houden aan de regels en voorwaarden;
    • Een verkeerd voorstelling geven van informatie (incl. vlucht informatie) mbt het programma;
    • Misbruik maken van de aangeboden wings en/of voordelen;
    • Op onrechtmatige wijze aan wings zijn gekomen.
   6. In geval van bedrog, diskwalificatie, overtreding van de SALWP voorwaarden of de voorwaarden zoals beschreven in SALWP-publicaties, of overtreding van het gestelde in ARTIKEL 1.3e komen alle Wings te vervallen en vindt annulering van een reeds afgegeven en nog niet gebruikte  vrije vliegticket plaats.
  4. Beschikbaarheid, Wijziging en Verlies
   Alle aangeboden wings en voordelen zijn onderhevig aan wijzigingen en beschikbaarheid. SURINAM AIRWAYS behoudt zich het recht voor van wijziging van :
   • Programma regels en bepalingen
   • Condities en voorwaarden
   • Vrije vliegtickets
   • Vliegschema
   • Speciale aanbiedingen, op elke willekeurig tijdstip zonder enige melding vooraf
  5. SURINAM AIRWAYS is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van beëindiging, verandering of uitkering van enig voordeel of faciliteit geboden door partijen waar de SURINAM AIRWAYS een overeenkomst heeft gesloten waarover zij GEEN beheer heeft.
  6. Indien een Deelnemer binnen een termijn van 1 (één) jaar geen wings heeft verzameld, kan SURINAM AIRWAYS eenzijdig de deelname beëindigen.
  7. Op basis van de activiteiten van de Deelnemer wordt een wings-overzicht opgesteld en is ter beschikking. SURINAM AIRWAYS behoudt het recht om het tijdsinterval waarop het wings-overzicht wordt bijgewerkt te wijzigen.
  8. Bij overlijden van een Deelnemer zal SURINAM AIRWAYS na ontvangst van de overlijdensverklaring het desbetreffende account afsluiten.
 2. Inschrijving
  1. Afhankelijk van lokale wetgeving of ouderlijke goedkeuring of goedkeuring van de voogd (indien van toepassing) staat het Programma uitsluitend open voor natuurlijke personen vanaf 2 jaar. Verenigingen, stichtingen en/of andere rechtspersonen zijn van deelname uitgesloten.
  2. Elke Deelnemer kan slechts één aanvraag voor deelname indienen. En is dus in het bezit van slecht één record in het SALWP. Indien er twee records in het bestand op één naam staan, wordt de record met het laagste niveau of de minste wings opgeheven en worden alle op die record verzamelde wings overgebracht naar de originele (eerste) record, mits anders bepaald door SURINAM AIRWAYS.
  3. Het deelnemersschap is een persoonlijke aangelegenheid en kan niet worden overgedragen, nagelaten, toegewezen, doorverkocht of worden samengevoegd met een record van een ander persoon, bedrijf of associatie, ongeacht of deze persoon, dit bedrijf of associatie deelneemt aan het programma, noch met een ander record van de deelnemer, behoudens anders luidende bepalingen die aan de deelnemer zijn bekendgemaakt.
  4. Ieder in aanmerking komende natuurlijke persoon die wenst deel te nemen aan het SALWP moet een eigen registratieformulier via de website volledig invullen. Iedereen die zich aanmeldt voor deelname aan het SALWP wordt geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
  5. Iedere natuurlijke persoon vanaf 2 (twee) jaar van wie SURINAM AIRWAYS de aanmelding heeft geaccepteerd zal een individueel account krijgen, een lidmaatschapnummer en een PINcode ontvangen, waardoor hij/zij toegang heeft tot het internet en alle overige diensten die binnen het SALWP worden aangeboden. Voor vragen over het account zal om het lidmaatschapnummer worden verzocht. De PIN is alleen bekend bij de Deelnemer. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar PIN en zal deze niet verstrekken aan derden.
  6. SURINAM AIRWAYS behoudt zich het recht voor om de aanmelding van personen die niet voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan het SALWP te weigeren.
 3. Persoonlijke gegevens
  1. Persoonlijke gegevens van deelnemers aan het SALWP zullen worden verwerkt en gebruikt voor de uitvoering van het SALWP in overeenstemming met de toepasselijke Surinaamse wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming.
  2. Persoonsgegevens zullen worden gebruikt door SURINAM AIRWAYS voor de correcte uitvoering van het SALWP. SURINAM AIRWAYS is gerechtigd de persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, communicatie of voor het aanbieden van diensten en goederen. SURINAM AIRWAYS zal niet zonder toestemming van een individu de persoonsgegevens van zo een individu prijsgeven aan derden.
  3. Indien de deelnemer geen aanbiedingen van SURINAM AIRWAYS wenst te ontvangen, kan de deelnemer bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door het Call Center hiervan schriftelijk in kennis stellen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de ‘SURINAM AIRWAYS Privacy policy’ op www.flyslm.com.
  4. Wijziging persoonsgegevens
   De verantwoordelijkheid van doorgegeven persoonsinformatie ligt in handen van de deelnemer. Elke wijziging van de persoonsgegeven zoals naam, emailadres, ect. bent u verplicht door te geven aan SURINAM AIRWAYS call center.
  5. Elk verzoek tot wijziging van naam of ander persoonlijke gegeven dien vergezeld te zijn van een wettelijk ondersteunend document.
 4. Hoe te sparen
  1. Deelnemers kunnen wings sparen vanaf het moment van registratie in het programma.
  2. Deelnemers kunnen alleen wings sparen, door gebruik te maken van vluchten volgens het geldig SURINAM AIRWAYS reisschema. Wings kunnen dus alleen verkregen worden bij gebruik van een geldige SURINAM AIRWAYS vliegticket.
  3. Reizen op een van onderstaande type vliegtickets komen NIET in aanmerking voor wings volgens het SALWP:
   • Vrije vliegtickets
   • ID (IPB) - tickets
   • Charter vliegtickets – vliegtickets uitgegeven op chartervluchten
   • Vliegtickets uitgegeven ter compensatie van een passagiers claim
   • Vliegtickets/delen van vliegreizen vrijwillig uitgegeven aan overige vliegmaatschappijen
  4. Elke deelnemer kan via zijn eigen Loyal Wings account controleren als zijn/haar wings zijn bijgeschreven. Wings worden 3 (drie) tot 4 (vier) weken na de uitgevoerde vlucht toegekend.
  5. SURINAM AIRWAYS kan de record van een deelnemer die onrechtmatig wings heeft verkregen debiteren.
  6. Vluchten die buiten de macht van de SURINAM AIRWAYS worden geannuleerd wegens externe omstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot slechte weersomstandigheden, arbeidsgeschillen of veiligheidsredenen, komen niet in aanmerking voor de toekenning van Wings.
  7. Alle wings en daaruit voortvloeiende vrije vliegtickets dienen gespaard en gebruikt te worden in overeenstemming met de voorschriften en richtlijnen in deze Algemene Voorwaarden.
  8. Wings kunnen alleen worden gespaard indien de Deelnemer de vlucht ook werkelijk heeft gemaakt. Ongebruikte, vervalste, frauduleus verkregen, verloren, vervallen of gerestitueerde vliegtickets komen niet in aanmerking voor wings.
  9. De Deelnemer kan alleen wings sparen voor de door hemzelf gemaakte vluchten, zelfs indien de Deelnemer vliegtickets voor een ander heeft gekocht of meerdere vliegtickets op dezelfde vlucht. In geval van een boeking op een andere vlucht als gevolg van onvoorziene omstandigheden, spaart een Deelnemer de wings voor de vlucht die de Deelnemer oorspronkelijk had geboekt en niet voor het gevlogen traject.
  10. Kinderen vanaf 2 (twee) tot 12 (twaalf) jaar komen in aanmerking voor 50% van de wings en kunnen deze alleen gebruiken voor een vrije ticket, mits voldoende wings gespaard zijn. Een volwassene kan NIET in aanmerking komen voor de tegoeden door een kind opgespaard.
  11. Ondanks het feit dat SURINAM AIRWAYS zich zal gewissen/ er voor zal zorgdragen om het juiste aantal wings toe te kennen, is het de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om de nodige documenten zoals instapkaarten en vliegticket bewijzen te bewaren om deze te kunnen overhandigen bij het achteraf claimen van wings.
  12. Achteraf claimen van wings is alleen mogelijk als de vlucht al is uitgevoerd en de wings na 3 (drie) weken nog niet zijn bijgewerkt.
  13. Achteraf de wings claimen kan tot  6 (zes) maanden na de uitgevoerde vlucht
 5. Regels en voorwaarden voor inwisselen en gebruik van de Wings
  1. Bij voldoende aantal wings kan een deelnemer via zijn account een vrije vliegticket, upgrading of extra bagage aanvragen of enig ander voordeel dat op dat moment ter beschikking is.
  2. De afgifte van een vrije vliegticket geschiedt in eerste instantie persoonlijk.
  3. Alleen de Deelnemer mag een vrije vliegticket aanvragen. De Deelnemer kan een vrije vliegticket aanvragen conform de bepalingen en voorwaarden van het Programma. In geval de Deelnemer wettelijk onbevoegd is (2 (twee) - 12 (twaalf) jaar), moet de SALWP vrije vliegticket aanvraag ondertekend worden door de wettelijke voogd of vertegenwoordiger van de Deelnemer.
  4. Vrije vliegtickets worden, afhankelijk van de vliegticket, opgestuurd naar het e-mailadres dat door de deelnemer is opgegeven, of dienen te worden afgehaald bij het dichtstbijzijnde kantoor van de SURINAM AIRWAYS nadat de nodige kosten zijn voldaan. De verwerkingstijd voor een vrije vliegticket, deel uitmakend van het SALWP, is 3  (drie) weken.
  5. Bij een aanvraag van een vrije vliegticket of overige voordelen zullen de wings gelijk worden afgetrokken, te beginnen met de oudste wings op het account.
  6. Indien iemand anders dan de deelnemer het vliegticket komt afhalen moet deze persoon, voorzien zijn van een identiteitsbewijs van de deelnemer, alsmede een ondertekende machtiging van de deelnemer waarin zijn/haar originele handtekening staat en waarin de afhaler van het vliegticket wordt gemachtigd. Deze procedure kan te allen tijde door SURINAM AIRWAYS gewijzigd of aangepast worden.
  7. Vrije vliegtickets zijn geldig voor rondreizen of enkele reizen, echter zullen per reis wings worden afgetrokken.
  8. Vrije vliegvliegtickets zijn geldig voor een periode van 3 (drie) maanden vanaf de datum van uitgifte. Indien de vliegticket niet in zijn geheel is gebruikt, zal de geldigheid ingaan vanaf de dag van uitgifte van de originele vliegticket.
  9. Alle vrije vliegtickets moeten plaatsvinden op trajecten die worden uitgevoerd door SURINAM AIRWAYS. Bij uitgifte van de vrije vliegticket, upgrading of extra bagage worden er wings in mindering gebracht.
  10. Alle vluchtsegmenten die deel uitmaken van dezelfde vrije vliegticket dienen tegelijkertijd te worden geboekt.
  11. Boekingen waarop de vrije ticket betrekking heeft  zijn onderworpen aan de beschikbaarheid van plaatsen op die vlucht.
  12. Geheel “open tickets”  komen niet in aanmerking voor deelname aan het SALWP. Een “open” segment (route) op een vrije vliegticket is toegestaan.
  13. Een volwassene die reist op een vrije vliegticket en samen reist met een kind jonger dan 2 (twee) jaar, dient voor het kind bij de luchtvaartmaatschappij door wie de vrije vliegticket is uitgegeven, een vliegticket te reserveren volgens de geldende tarieven van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.
  14. Vrije tickets zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden gebruikt bij andere luchtvaartmaatschappijen dan de maatschappij die op het vliegticket staat vermeld, tenzij anders wordt geoordeeld door die luchtvaartmaatschappij.
  15. Verloren, gestolen of verlopen vrije ticket kunnen niet teruggegeven, vervangen of verlengd worden.
  16. Vrije vliegtickets zijn alleen van toepassing op basis van de geldend voorwaarden. De deelnemers zijn volledig aansprakelijk voor het voldoen van alle toeslagen, overheidsbelastingen en overige kosten van overheid- en semi overheidsinstanties die van toepassing zijn op het vliegticket.
  17. De deelnemers (passagiers) zijn daarnaast ook aansprakelijk voor de kosten gepaard gaande met overvracht van bagage. 
  18. Vrije vliegtickets mogen niet gebruikt worden voor medisch transport, babystoeltjes, hostessbegeleiding van kinderen of een extra zitplaats.
  19. Een Deelnemer die beschikt over het vereiste aantal wings kan voor zichzelf een vrije vliegticket ,extra bagage of een upgrade aanvragen.
  20. De aanvraag voor een upgrade kan vanaf 25 dagen en tot uiterlijk 10 dagen vóór de afreisdatum worden gedaan.
  21. De aanvraag voor extra bagage moet uiterlijk 5 dagen vóór vertrek zijn gedaan.
  22. De uiteindelijke toestemming geschiedt door de callcenter, waarna de Loyal wings member hiervan op de hoogte wordt gebracht.
  23. Het afstaan van tegoeden aan andere deelnemers of bij elkaar leggen van tegoeden van verschillende deelnemers voor het verkrijgen van vrije vliegtickets, upgrading, extra bagage of enig ander voordeel is NIET toegestaan. 
  24. Elke deelnemer moet voldoen aan het vereist aantal wings om in aanmerking te komen voor een vrije vliegtickets, upgrading of enig ander voordeel.
  25. Verkregen wings dienen binnen 24 (vierentwintig) maanden gebruikt te worden.
 6. Klachtenprocedure
  1. Indien een Deelnemer een klacht heeft met betrekking tot het gebruik van een vrije vliegticket, upgrading of extra bagage dient hij/zij het Call Center hiervan binnen 21 dagen na gebruik van de vliegticket schriftelijk in kennis te stellen.
  2. Indien de wings waarop u recht meent te hebben niet vermeld staan op uw account,  dient u deze via de “Missing Wings” optie aan te vragen.
  3. SURINAM AIRWAYS houdt zich het recht voor bij de behandeling van de missing wings kopieen van vliegticket en/of instapkaart op te vragen.
  4. Telefonische mededelingen van ongeregeldheden mbt uw tegoeden worden NIET geaccepteerd. SURINAM AIRWAYS is niet verantwoordelijk voor ontvangst van brieven en gewijzigde of ongeldige documenten worden niet geaccepteerd.
  5. Claims met betrekking tot wings moeten vergezeld zijn van alle relevante bewijzen en dienen binnen 3 (drie) maanden, nadat men het recht tot het verkrijgen van wings in kwestie kenbaar heeft gemaakt, ingediend te worden bij de Call Center.SURINAM AIRWAYS LOYAL WINGS PROGRAM
Contact: Surinam Airways
Tel. 00 (597) 432700 ext 354 / 355/ 215 / 237
Fax nummer 438484
Email: callcenter@flyslm.com