callcenter@flyslm.com| 24/7 support
 • Chat with us
 • Head Office

  ( 597 ) 432700

 • Passage Sales Office Paramaribo

  ( 597 ) 432700

 • Cargo Sales Office

  ( 597 ) 432700

 • Passage Sales Office Nieuw Nickerie

  ( 597 ) 432700

 • Airport Office - Johan Adolf Pengel International Airport

  ( 597 ) 432700

|Onze Organisatie|Contact Ons
 • Head Office

  ( 597 ) 465700

 • Passage Sales Office Paramaribo

  ( 597 ) 432700 / 438484 / 434925

 • Cargo Sales Office

  ( 597 ) 433636

 • Passage Sales Office Nieuw Nickerie

  ( 597 ) 0231359

 • Airport Office - Johan Adolf Pengel International Airport

  ( 597 ) 0325181

 • Português
 • Nederlands
 • English

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden en Condities

Het auteursrecht van de gegevens gebruikt in deze web site is eigendom van Surinam Airways en/of  haar licentiegevers en/of haar leveranciers. Het gebruik van deze web site is onderhevig aan de regels hierin vervat. De gegevens en de informatie op de web site van Surinam Airways worden verschaft zoals het is en in hoeverre is toegestaan door de wet zonder enige waarborg, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot enige impliciete waarborgen van verhandelbaarheid, voorwaarde, kwaliteit, prestatie, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding in verband met informatie, diensten of producten aangeboden door of in verband met de Surinam Airways web site.

Door gebruik te maken van deze web site erkent u uitdrukkelijk dat Surinam Airways niet aansprakelijk is voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks of voortvloeiend verlies ontstaan uit de informatie en gegevens omvat in deze web site of door toegang van andere gegevens op het internet via links van derden op deze web site. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en condities hierin moet u deze web site niet gebruiken.

Surinam Airways respecteert het privéleven van alle gebruikers van deze web site en is uiterst voorzichtig zodat persoonlijke gegevens altijd op een vertrouwelijke manier behandeld worden. Ontvangen en/of verwerkte informatie door Surinam Airways  ingevolge het gebruik van deze web site en tijdens het verloop van de aanbieding van diensten hierin is onderworpen aan wetten van toepassing op de bescherming van personen met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens  en  het vrije verkeer van zulke informatie, en de toepasselijke nationale wetgeving daarvan afgeleid.

Het vervoer van passagiers  en hun bagage is onderworpen aan de bepalingen van het Warschau verdrag (zoals geamendeerd indien toepasselijk), de nationale wetgeving en de voorwaarden van vervoer van de luchtvaartmaatschappij.

De informatie vervat in deze web site is uitsluitend samengesteld met het doel om informatie te verschaffen over Surinam Airways, haar dochtermaatschappijen en partners en de diensten die ze aanbieden. Het vertegenwoordigt geen aanbod voor de verkoop van enige obligaties en moet geen toevlucht zijn voor het nemen van investeringsbesluiten.

De gebruiker verklaart en verzekert dat hij of zij tenminste 18 jaar oud is en over de wettelijke hoedanigheid en bevoegdheid beschikt om een overeenkomst aan te gaan met Surinam Airways waarvoor deze voorwaarden van toepassing zijn (“deze Overeenkomst”) en deze web site te gebruiken overeenkomstig deze voorwaarden. De gebruiker gaat akkoord om financieel verantwoordelijk te zijn voor elk gebruik van deze web site ( zowel als voor gebruik van de Gebruikers rekening door anderen, inclusief zonder beperking minderjarigen die samenwonen met de Gebruiker). De Gebruiker gaat akkoord om geen Gebruikersrechten te cederen, over te dragen of vergunning ervoor te verlenen conform deze overeenkomst. De Gebruiker mag andere leden van zijn gezin toestemming verlenen voor het gebruik van deze web site onder de Gebruikers naam of rekening, op voorwaarde dat Gebruiker akkoord gaat met het betalen van alle opgelopen kosten en verantwoordelijk is voor alle facetten van het gebruik. De Gebruiker gaat akkoord om toezicht te houden op elk gebruik van de web site door minderjarigen.

Het reserveringsonderdeel van deze web site wordt aangeboden alleen om de gebruiker in staat te stellen de beschikbaarheid te bepalen  van reisverwante goederen en diensten en om rechtmatige reserveringen te maken of anders zaken te doen met leveranciers, en voor geen enkel ander doel. Zonder beperkingen zal de Gebruiker speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen  of reserveringen vooruitlopend op vraag maken. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat de reserveringen van reisdiensten op deze web site alleen gebruikt zullen worden om rechtmatige reserveringen te maken of aankopen voor de Gebruiker of voor een andere persoon waarvoor Gebruiker wetmatig gemachtigd is om handelingen te plegen. De Gebruiker gaat akkoord met de voorwaarden van aankoop opgelegd door elke leverancier die de Gebruiker kiest om zaken mee te doen, inclusief, maar niet beperkt tot het betalen van alle verschuldigde bedragen en naleving van alle regels met betrekking tot de beschikbaarheid van tarieven, producten of diensten. De Gebruiker is helemaal verantwoordelijk voor alle toepasselijke kosten, vergoedingen, belastingen en aanslagen die voortvloeien uit het gebruik van deze web site, anders dan belastingen op inkomsten die Surinam Airways toekomen.

Deze web site is eigendom van Surinam Airways en wordt beheerd door Surinam Airways en/of zijn leveranciers. Het auteursrecht van de gegevens gebruikt in deze web site en alle Surinam Airways handelsmerken en merken omvat in deze gegevens  zijn eigendom van Surinam Airways en/of zijn licentiegevers en/of haar leveranciers.

Geen gegevens, informatie, software, producten of diensten verkregen van deze web site mogen gewijzigd, gekopieerd, vertoond, uitgevoerd, vergund, vermenigvuldigd, geüpload, bekendgemaakt, doorgeseind, verkocht of gedistribueerd op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming  van Surinam Airways, uitgenomen dat de Gebruiker een kopie mag downloaden van de gegevens op een enkele computer voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik voor de Gebruiker,  op voorwaarde dat de Gebruiker alle begeleidende auteursrechten en andere eigendomsrechten intact houdt.

De informatie, software, producten, en diensten gepubliceerd op deze web site kunnen technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie bevat hierin wordt regelmatig aangepast. Surinam Airways en/of hun leveranciers mogen te allen tijde verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen in deze web site.

In geen geval zal Surinam Airways en/of haar agenten, leveranciers aansprakelijk zijn voor enige indirecte, bestraffende, incidentele, speciale of voortvloeiende schade voortkomend uit of op welke wijze dan ook gerelateerd aan het gebruik van deze web site of met de vertraging of het onvermogen deze web site te gebruiken, of voor enige informatie, software, producten, en diensten bekomen van deze web site, of anders voortvloeiend uit het gebruik van deze web site, hetzij op basis van een contract, burgerlijke aansprakelijkheid of anders.

In geen geval zal Surinam Airways aansprakelijk zijn voor enige schade in verband met informatie, software, producten of diensten aangeboden of geleverd door haar leveranciers.

Deze web site kan links of verwijzingen naar andere internet sites bevatten die onderhouden worden door derden. Surinam Airways beheert of controleert op geen enkele wijze enige informatie, producten of diensten op zulke sites van derden. Links en verwijzingen van derden worden opgenomen enkel voor het gemak van gebruikers, en vormen geen onderschrijven van Surinam Airways en/of haar agenten en leveranciers. De gebruiker alleen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van links en verwijzingen van derden.

Derden die verwijzingen naar deze site willen aanbrengen moeten Surinam Airways daarvan in kennis stellen vooraleer ze van plan zijn dat te doen. Surinam Airways behoudt zich het recht voor  om toestemming te weigeren voor enige verwijzingen naar zijn web site. Indien Surinam Airways echter toestemming verleent voor zulke verwijzingen heeft Surinam Airways geen enkele verplichting om wederkerige links met de derden in te stellen.

De naam, het adres en betalingsinformatie (indien toepasselijk) die de gebruiker verschaft via deze web site, samen met informatie betreffende de manier van gebruik van deze web site, zal niet verwerkt of bekend gemaakt worden door Surinam Airways uitgenomen zoals toegestaan door deze voorwaarden en condities en in hoeverre is toegestaan binnen het bestek en bedoeling van de bepalingen van zulke informatie. Door Gebruiker te zijn van deze web site en het invullen van de instemmingbox tijdens het registratieproces, verschaft de Gebruiker als gegevensonderwerp zijn ondubbelzinnige toestemming aan Surinam Airways om binnen het bovengenoemde bestek en bedoeling van de bepalingen  met andere partijen het geheel aan informatie, individuele informatie, en plaatsbepalende informatie die verzameld is door Surinam Airways tijdens het doorlopend individueel gebruik van deze web site, te delen. “Geheel aan informatie” is informatie die de gewoontes, gebruikspatroon en/of andere demografische gegevens van gebruikers als een groep beschrijft maar de identiteit van een bepaalde gebruiker niet beschrijft of openbaart. “Individuele informatie” is informatie over een Gebruiker dat vertoont wordt in een vorm die te onderscheiden is van informatie die in verband staat met andere Gebruikers maar niet in een vorm die om het even welke gebruiker persoonlijk identificeert  of de ontvanger in staat stelt rechtstreeks te communiceren met om het even welke Gebruiker. “Plaatsbepalende informatie” bestaat uit een Gebruikersnaam, e-mail adres, Fysiek adres en/of andere gegevens omtrent de Gebruiker die de ontvanger in staat stellen om de Gebruiker persoonlijk te identificeren.

De Gebruiker mag speciale aanbiedingen of mededelingen van Surinam Airways ontvangen namens leveranciers of rechtstreeks van Surinam Airways door  het invullen van de instemmingbox tijdens het registratieproces. Welke Gebruiker dan ook die niet wenst om nog zulke speciale aanbiedingen of mededelingen verder te ontvangen mag Surinam Airways daarvan in kennis stellen op het e-mail adres onder “Contact”. (Neemt u er nota van dat de Gebruikers keuze om zulke informatie niet meer te ontvangen geen effect heeft op de ontvangst van dergelijke aanbiedingen of mededelingen die verwerkt waren voorafgaand aan de keuze van de Gebruiker.)

Gebruikers kunnen contact opnemen met Surinam Airways om zich te vergewissen dat de informatie op de juiste manier is opgeslagen, en indien niet, te verzoeken voor een correctie van onjuistheden in de informatie die vastgelegd is door Surinam Airways.

Als een conditie voor het gebruik van deze Web site, gaat de Gebruiker akkoord om Surinam Airways en haar agenten en leveranciers te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, uitgaven (inclusief het honorarium van een advocaat) en schade ontstaan uit vorderingen als gevolg van het gebruik van de web site door de Gebruiker.

Surinam Airways behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te veranderen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het regelmatig opnieuw bekijken van deze voorwaarden die op een continu basis beschikbaar zijn voor de Gebruiker door ze op te nemen in deze web site. Continu gebruik van deze web site na de aangebrachte veranderingen vormen de Gebruikers aanvaarding van zulke veranderingen.

Surinam Airways behoudt zich het recht voor om elke en alle veranderingen aan te brengen naar eigen goeddunken zonder de Gebruiker daarvan op de hoogte te stellen. Surinam Airways behoudt zich het recht voor  om naar eigen goeddunken toegang tot deze web site te ontzeggen aan wie dan ook gelijk wanneer. Surinam Airways kan deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving indien naar het goeddunken van Surinam Airways de Gebruiker verzuimt om zich te houden aan enige voorwaarde.

De Gebruiker gaat akkoord om zich niet uit te geven als een vertegenwoordiger van, agent of employee van Surinam Airways en dat Surinam Airways niet aansprakelijk is voor enige voorstelling, daad of verzuim van de Gebruiker.

De uitvoering van deze overeenkomst door Surinam Airways is onderhevig aan bestaande wetgeving en rechtsgeldigheid en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van Surinam Airways  om te voldoen aan verzoeken of eisen van de ordehandhaving met betrekking tot het gebruik van deze web site door de Gebruiker of informatie verschaft aan of vergaderd door Surinam Airways met betrekking tot zulk gebruik.

Indien enig deel van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar verklaard wordt conform de van toepassing zijnde wetgeving, maar niet beperkt tot, de afstand van verantwoordelijkheid en beperkingen van aansprakelijkheid zoals bepaald in het bovenstaande, dan wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, uitvoerbare bepaling die het best past bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en het restant van de Overeenkomst blijft van kracht.

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en Surinam Airways met betrekking tot deze web site en de diensten hierin aangeboden en vervangt alle eerder mededelingen en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de Gebruiker en Surinam Airways met betrekking tot deze web site. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en elk bericht in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve acties gebaseerd op of betrekking hebbend op deze overeenkomst in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en verslagen oorspronkelijk geproduceerd in en onderhouden in gedrukte vorm.

Het vervoer van passagiers en hun bagage is onderhevig aan de bepalingen.