callcenter@flyslm.com | 24/7 support
 • Chat with us
 • Head Office

  ( 597 ) 432700

 • Passage Sales Office Paramaribo

  ( 597 ) 432700

 • Cargo Sales Office

  ( 597 ) 432700

 • Passage Sales Office Nieuw Nickerie

  ( 597 ) 432700

 • Airport Office - Johan Adolf Pengel International Airport

  ( 597 ) 432700

| About Us | Contact Us
 • Head Office

  ( 597 ) 465700

 • Passage Sales Office Paramaribo

  ( 597 ) 432700 / 438484 / 434925

 • Cargo Sales Office

  ( 597 ) 433636

 • Passage Sales Office Nieuw Nickerie

  ( 597 ) 0231359

 • Airport Office - Johan Adolf Pengel International Airport

  ( 597 ) 0325181

Vervoersvoorwaarden

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN

SLM’s Vervoersvoorwaarden voor Passagiers en hun Bagage (“Algemene Vervoersvoorwaarden”) zijn van toepassing. Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn kosteloos verkrijgbaar bij SLM en haar bevoegde agenten en zijn in te zien op www.flyslm.com, of  worden u op eerste verzoek toegezonden. Voor zover enige bepaling of kennisgeving die hierin is opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen, in strijd is met enige bepaling in de Algemene Vervoersvoorwaarden, prevaleren de Algemene Vervoersvoorwaarden.

INSTAPWEIGERING, ANNULERING OF VERTRAGING VAN VLUCHTEN

SLM neemt alle benodigde maatregelen om vertraging, annulering of overboeking te voorkomen. Indien u onverhoopt toch te maken krijgt met instapweigering, annulering van uw vlucht, of een vertraging van minimaal meer dan twee uur van uw vlucht, dan biedt SLM u afhankelijk van de situatie compensatie en/of assistentie.

HET IS VERBODEN GEVAARLIJKE STOFFEN MEE TE NEMEN

Zoals:

 • ontplofbare stoffen *
 • samengeperste gassen (inclusief spuitbussen)
 • zuurstofrijke stoffen zoals peroxiden en bleekpoeder
 • toxische stoffen
 • radioactieve stoffen
 • bijtende stoffen
 • magnetische, schadelijke, prikkelende en onwelriekende stoffen

*   Munitie voor sportdoeleinden mag alleen met toestemming van de luchtvaartmaatschappij worden meegenomen.

Het vervoer van vuurwapens, replica’s van wapens, dolken, (knip)messen, puntige/scherpe wapens, scherpe objecten, stompe voorwerpen, aanstekers en andere offensief uitziende artikelen in de cabine is verboden. Het is ook niet toegestaan elektronische apparatuur te gebruiken die de boordradio en/of navigatieapparatuur kan storen, bijv.radio’s en draagbare telefoons.

KENNISGEVING BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID VOOR BAGAGE

De aansprakelijkheid voor verlies, vertraging of beschadiging van bagage is beperkt tenzij vooraf een hogere waarde is aangegeven en een aanvullende vergoeding is betaald. Op internationaal vervoer (waaronder nationale delen van internationale reizen) zal veelal het Verdrag van Montreal van toepassing zijn, dat een aansprakelijkheidsbeperking kent van 1.131 bijzondere trekkingsrechten (circa US$ 1.775) voor aangegeven en niet-aangegeven bagage. In bepaalde gevallen kan het (gewijzigd) Verdrag van Warschau van toepassing zijn, dat een aansprakelijkheidsbeperking bevat van circa US$ 9,07 per pond (US$ 20 per kilogram) voor aangegeven bagage en US$ 400 voor niet-aangegeven bagage. Voor vervoer geheel binnen de Verenigde Staten, vereist Federale regelgeving dat enige beperking van aansprakelijkheid van luchtvervoerders terzake bagage tenminste US$ 3,300 per passagier beloopt. Sommige luchtvervoerders sluiten aansprakelijkheid uit terzake breekbare, waardevolle of bederfelijke zaken. Nadere informatie kan worden verkregen bij de vervoerder.

MEDEDELING AAN INTERNATIONALE PASSAGIERS BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Passagiers die reizen naar een plaats van bestemming of met een tussenstop in een ander land dan het land van vertrek, worden er op gewezen dat het (gewijzigde) Verdrag van Warschau of het Verdrag van Montreal van toepassing kan zijn op de gehele reis, waaronder enig deel dat geheel plaatsvindt in het land van vertrek of bestemming. Deze Verdragen kunnen de aansprakelijkheid van vervoerders beperken terzake dood of lichamelijk letsel, en verlies, beschadiging of vertraging van bagage. Veel luchtvervoerders, waaronder alle luchtvervoerders uit de Europese Gemeenschap, hebben afstand gedaan van de beperkingen van aansprakelijkheid zoals opgenomen in het (gewijzigde) Verdrag van Warschau terzake dood en lichamelijk letsel, en voor de eerste 100.000 bijzondere trekkingsrechten van een dergelijke claim, van het verweer dat zij alle maatregelen hebben genomen om de schade te vermijden. Additionele zekerheid kan gewoonlijk worden verkregen door middel van een verzekering bij een private rechtspersoon. Een dergelijke verzekering wordt niet beïnvloed door enige beperking van aansprakelijkheid ingevolge het (gewijzigde) Verdrag van Warschau of het Verdrag van Montreal. Voor nadere informatie verzoeken wij u zich te wenden tot uw vertegenwoordiger van uw luchtvaartmaatschappij of verzekeraar.

VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. In deze overeenkomst betekent ‘reisbiljet’ dit reis- en bagagebiljet, of dit reisschema indien van toepassing in geval van een elektronisch reisbiljet, waarvan deze voorwaarden en mededelingen deel uitmaken, ‘vervoerder’ omdat alle luchtvervoerders, die de passagier of zijn bagage krachtens deze overeenkomst vervoeren of op zich nemen te vervoeren of die enige andere dienst verrichten verband houdende met het luchtvervoer, ‘elektronisch reisbiljet’ betekent het Reisschema uitgegeven door of namens de vervoerder, de Elektronische Coupons en, indien van toepassing, een instapdocument. ‘VERDRAG VAN WARSCHAU’ betekent het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, gesloten te Warschau op 12 oktober 1929, of genoemd Verdrag als gewijzigd te Den Haag op 28 september 1955, al naar gelang een van beide van toepassing is, “Verdrag van Montreal” betekent het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, gesloten te Montreal op 28 mei 1999.
 2. Vervoer krachtens deze overeenkomst is onderworpen aan de regels en beperkingen betreffende aansprakelijkheid neergelegd in het (gewijzigde) Verdrag van Warschau of het Verdrag van Montreal, tenzij zodanig vervoer niet ‘internationaal vervoer’ is in de zin van één van die Verdragen.
 3. Voor zover niet in strijd met het voorgaande, is het vervoer evenals andere diensten verricht door elke vervoerder onderworpen aan: (I) de hierin vermelde voorwaarden, (II) de toepasselijke tarieven, (III) de vervoersvoorwaarden en aanverwante voorschriften van de vervoerder, welke deel uitmaken van deze overeenkomst (en welke ter inzage liggen in de kantoren van de vervoerder), behalve bij vervoer tussen een plaats in de Verenigde Staten of Canada en een plaats daarbuiten, waarvoor de in die landen van kracht zijnde tarieven gelden.
 4. De naam van de vervoerder mag afgekort worden op het reisbiljet; de volledige naam en afkorting zijn vermeld in de tarieven, vervoersvoorwaarden, voorschriften of dienstregelingen van de vervoerder; het adres van de vervoerder zal geacht worden te zijn de luchthaven van vertrek aangegeven naast de eerste afkorting van de naam van de vervoerder op het reisbiljet; de overeengekomen landingsplaatsen zijn de plaatsen aangegeven op het reisbiljet of vermeld in de dienstregelingen van de vervoerder als voor een route vastgestelde landingsplaatsen; vervoer krachtens deze overeenkomst door verschillende opeenvolgende vervoerders te bewerkstelligen, wordt geacht een enkel vervoer te vormen.
 5. Een luchtvervoerder die een reisbiljet uitgeeft voor op de lijnen van een andere luchtvervoerder, doet zulks slechts als diens agent.
 6. Elke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van de vervoerder zal van toepassing zijn op en ten goede komen aan agenten, hulppersonen, employees en vertegenwoordigers van de vervoerder, benevens op ieder wiens vliegtuig door de vervoerder wordt gebruikt voor vervoer, en op diens agenten, employees en vertegenwoordigers.
 7. Geregistreerde bagage zal aan de houder van het bagagebiljet worden overhandigd. In geval schade aan de bagage bij internationaal vervoer dient een klacht schriftelijk bij de vervoerder te worden ingediend onmiddellijk na ontdekking van de schade en uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst; bij vertraging dient de klacht te worden ingediend binnen 21 dagen na de dag waarop de bagage was afgeleverd. Zie de tarieven of vervoersvoorwaarden betreffende niet-internationaal vervoer.
 8. Dit reisbiljet is geldig gedurende één jaar na de datum van uitgifte, tenzij anders is bepaald in dit reisbiljet of de tarieven, vervoersvoorwaarden of desbetreffende voorschriften van de vervoerder. De prijs voor het vervoer krachtens deze overeenkomst kan voor de aanvang van het vervoer gewijzigd worden. De vervoerder is gerechtigd vervoer te weigeren als de toepasselijke prijs niet is betaald.
 9. De vervoerder zal naar zijn beste vermogen trachten de passagier en de bagage met redelijke spoed te vervoeren. Tijden, vermeld in de dienstregelingen of elders worden niet gegarandeerd en maken geen deel uit van deze overeenkomst. De vervoerder is gerechtig zonder voorafgaande kennisgeving het vervoer te doen gescheiden door andere vervoerders of met een ander vliegtuig en in geval van noodzaak de landingsplaatsen, vermeld op het reisbiljet, te veranderen of over te slaan. Reistijden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De vervoerder is niet aansprakelijk voor het ontbreken van aansluiting.
 10. De passagier is verplicht van overheidswege gegeven reisvoorschriften na te leven, uitreis-, inreis-, en andere vereiste documenten te tonen, en op het vliegveld te verschijnen op het tijdstip aangegeven door de vervoerder of, als geen tijdstip is aangegeven, tijdig genoeg om de uitreisformaliteiten te kunnen vervullen.
 11. Agenten, employees of vertegenwoordigers van de vervoerder zijn niet bevoegd enige bepaling van deze overeenkomst te wijzigen of terzijde te stellen.

 

OVERHEIDSTOESLAGEN

Bedragen vermeld in ’tax / fees / charges’ betreffen belastingen, toeslagen en/of heffingen welke van overheidswege of door luchthavens zijn opgelegd en vormen geen onderdeel van het passagetarief. Waar de beschikbare ruimte de vermelding van elke belasting afzonderlijk niet toestaat, kunnen de bedragen zijn samengevoegd. In zulke gevallen zal iedere afzonderlijke belasting worden vermeld in de ‘fare calculation’ op de Trip Summary & Receipt. Passagiers kan worden verzocht de nog niet geïncasseerde toeslagen alsnog te voldoen. Voor verdere informatie kunt u terecht bij uw lokale SLM kantoor.